Ik stop nu
Bedrijven

De filosofie van fysica

Kwantummechanica zou een pioniersrol gaan vervullen bij Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger en Paul Dirac. Uit dit vroege werk, en het werk op aanverwante gebieden, werd het standaardmodel van de deeltjesfysica afgeleid. Na de ontdekking van een deeltje met eigenschappen die overeenkomen met het Higgs-boson bij het CERN in 2012, lijken alle fundamentele deeltjes die door het standaardmodel worden voorspeld, en geen andere, te bestaan; maar de fysica buiten het standaardmodel, met theorieën zoals supersymmetrie, is een actief onderzoeksgebied. Wiskundige gebieden in het algemeen zijn belangrijk voor dit gebied, zoals de studie van waarschijnlijkheden en groepen.

Filosofie
Hoofdartikel: Filosofie van de fysica
In veel opzichten komt de natuurkunde voort uit de oude Griekse filosofie. Van Thales’ eerste poging om materie te karakteriseren, tot Democritus’ conclusie dat materie tot een onveranderlijke staat zou moeten worden gereduceerd, de Ptolemeïsche astronomie van een kristallijn firmament en Aristoteles’ boek Physics (een vroeg boek over natuurkunde, dat probeerde beweging vanuit een filosofisch oogpunt te analyseren en te definiëren), hebben verschillende Griekse filosofen hun eigen natuurkundige theorieën naar voren gebracht. De natuurkunde stond tot het einde van de 18e eeuw bekend als natuurfilosofie.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

In de 19e eeuw werd de natuurkunde gerealiseerd als een discipline die zich onderscheidde van de filosofie en de andere wetenschappen. Net als bij de rest van de wetenschap, vertrouwt de natuurkunde op de filosofie van de wetenschap en haar “wetenschappelijke methode” om onze kennis van de fysieke wereld te bevorderen. De wetenschappelijke methode maakt gebruik van zowel a priori redeneren als a posteriori redeneren en het gebruik van Bayesiaanse conclusies om de geldigheid van een bepaalde theorie te meten.

De ontwikkeling van de fysica heeft veel vragen van vroege filosofen beantwoord, maar heeft ook nieuwe vragen opgeworpen. De studie van de filosofische kwesties rond de fysica, de filosofie van de fysica, omvat kwesties zoals de aard van ruimte en tijd, determinisme, en metafysische vooruitzichten zoals empirisme, naturalisme en realisme.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Kerntheorieën
Meer informatie: Tak van de fysica en schets van de fysica
Hoewel de fysica te maken heeft met een grote verscheidenheid aan systemen, worden bepaalde theorieën door alle fysici gebruikt. Elk van deze theorieën werd experimenteel getest talrijke keren en om een adequate benadering van aard gevonden te zijn. De theorie van de klassieke mechanica beschrijft bijvoorbeeld nauwkeurig de beweging van objecten, op voorwaarde dat ze veel groter zijn dan atomen en veel minder snel bewegen dan de snelheid van het licht. Deze theorieën zijn ook vandaag de dag nog steeds een actief onderzoeksterrein. Chaostheorie, een opmerkelijk aspect van de klassieke mechanica werd ontdekt in de 20e eeuw, drie eeuwen na de oorspronkelijke formulering van de klassieke mechanica door Isaac Newton (1642-1727).

Deze centrale theorieën zijn belangrijke instrumenten voor onderzoek naar meer gespecialiseerde onderwerpen, en van elke natuurkundige, ongeacht zijn of haar specialisatie, wordt verwacht dat hij of zij erin geletterd is. Deze omvatten klassieke mechanica, kwantummechanica, thermodynamica en statistische mechanica, elektromagnetisme en speciale relativiteit.

Klassieke fysica geïmplementeerd in een akoestisch-technisch model van geluid dat door een akoestische diffusor wordt gereflecteerd.
Klassieke natuurkunde omvat de traditionele takken en onderwerpen die vóór het begin van de 20e eeuw erkend en goed ontwikkeld waren voor de klassieke mechanica, akoestiek, optica, thermodynamica en elektromagnetisme.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Klassieke mechanica houdt zich bezig met organen gehandeld op basis van krachten en organen in beweging en kan worden verdeeld in statica (studie van de krachten op een lichaam of organen niet onderworpen aan een versnelling), kinematica (studie van de beweging zonder rekening te houden met de oorzaken), en dynamiek (studie van de beweging en de krachten die van invloed zijn op de beweging), en dynamiek (studie van de beweging en de krachten die het beïnvloeden); mechanica kan ook worden onderverdeeld in vaste mechanica en vloeistof mechanica (samen bekend als continuüm mechanica), de laatste omvatten deze laatste takken zoals de hydrostatica, hydrodynamica, aerodynamica, en pneumatiek.

Akoestiek is de studie van hoe geluid wordt geproduceerd, gecontroleerd, overgebracht en ontvangen. Belangrijke moderne takken van de akoestiek zijn onder andere ultrasoon, de studie van geluidsgolven met een zeer hoge frequentie buiten het bereik van het menselijk gehoor; bio-akoestiek, de fysica van dierlijke oproepen en gehoor, en elektro-akoestiek, de manipulatie van hoorbare geluidsgolven met behulp van elektronica.

Optica, de studie van licht, houdt zich niet alleen bezig met zichtbaar licht, maar ook met infrarood- en ultraviolette straling, die alle fenomenen van zichtbaar licht vertonen, behalve zichtbaarheid, zoals reflectie, breking, interferentie, diffractie, dispersie en polarisatie van licht. Warmte is een vorm van energie, de interne energie van de deeltjes waaruit een stof is samengesteld; thermodynamica gaat over de relaties tussen warmte en andere vormen van energie.

Elektriciteit en magnetisme zijn bestudeerd als een enkele tak van de fysica sinds de ontdekking van de intieme band tussen hen werd ontdekt in het begin van de 19e eeuw; een elektrische stroom geeft aanleiding tot een magnetisch veld, en een veranderend magnetisch veld induceert een elektrische stroom. 

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ