Ik stop nu
Image default
Financieel

Wat is Wft precies en op welke bedrijven is de Wft van toepassing?

Wat is de Wet op Financieel Toezicht (Wft)?

De Wet op het financieel toezicht  ( Wft ) regelt het toezicht op vrijwel de gehele financiële sector in Nederland. De Wft bevat een groot aantal regels en voorschriften voor financiële markten en het toezicht daarop.

Om de huidige opzet van de wet goed te begrijpen, moet worden gekeken naar de wetsgeschiedenis. Al in 2002 waren de Nederlandse wetgevers het erover eens dat de sectorale benadering van het toezicht – verschillende toezichthouders en toezichtwetten voor verschillende soorten financiële instellingen (bv. banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) – het best kon worden vervangen door een zogenaamde “functionele benadering”. Deze aanpak bestond uit twee pijlers: De Nederlandsche Bank zou verantwoordelijk zijn voor al het prudentiële toezicht, terwijl de Autoriteit Financiële Markten verantwoordelijk zou zijn voor het toezicht op de bedrijfsvoering. Het woord “functioneel” verwijst hier naar de respectieve functies van elk van beide toezichthouders (samen bekend als de “Twin Peaks”): het samenvoegen van de verschillende sectorale wetten in één wet, met voor elke toezichthouder relevante afdelingen, zou een overzichtelijk toezichtkader opleveren.

Bovendien verloor de noodzaak van de sectorale benadering, die voorafging aan de functionele benadering, haar relevantie doordat financiële instellingen steeds vaker financiële producten over sectorgrenzen heen aanbieden (bv. banken die verzekeringsproducten aanbieden)

Benieuwd naar wat Wft precies is? Lees dan dit artikel. 

Op welke bedrijven is de Wft van toepassing?

De Wft heeft betrekking op:

  • naamloze vennootschappen;

  • die zijn opgericht naar Nederlands recht en; 

  • waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

Of op

  • rechtspersonen; 

  • die zijn opgericht naar het recht van een staat die geen lidstaat is en;

  • waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.

 

Met betrekking tot kennisgevingen door bestuurders en commissarissen van een eigen uitgevende instelling wordt onder een uitgevende instelling verstaan:

  • een naamloze vennootschap;

  •  die is opgericht naar Nederlands recht en;

  •  waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de meldingsplichtige om te onderzoeken of “toegelaten tot handel op een gereglementeerde markt” van toepassing is (dat wil zeggen: genoteerd is op een gereglementeerde markt). 

Voor de volledigheid merken wij op volledigheidshalve op dat de handel in aandelen op de zogenaamde niet-beursgenoteerde effectenmarkt niet onder deze wettelijke bepalingen valt, omdat een vennootschap in die gevallen geen Noteringsovereenkomst heeft gesloten

met de markthouder van een gereglementeerde markt.

Wft-opleiding

Om aan een Wft-diploma te komen, moet je het Wft-examen doen. Er wordt aan iedereen aangeraden om ter voorbereiding hierop de Wft-opleiding te volgen. Dit vergroot je slagingskansen namelijk enorm, omdat je tijdens de opleiding alle benodigde kennis en vaardigheden leert. 

http://financieel.hoffelijk.nl